คำสั่ง printf จะมีลักษณะเหมือนกับ printf ในภาษา C เพราะว่า เหตุผลที่ใช้เพราะเราจะสามารถจัด Format หรือรูปแบบ ข้อความในการแสดงผลได้

$format

  • %d เลขฐานสิบ
  • %o เลขฐานแปด
  • %b เลขฐานสอง
  • %c รหัส ASCII
  • %s ข้อความ
  • %x,%X เลขฐานสิบหก
  • %f ทศนิยม

ตัวอย่าง Code

ผลลัพธ์

printf